Friday, August 24, 2007

KHAIRA UMMATIN DAN USAHA MENJAYAKANNYA BERDASARKAN SIRAH RASULULLAH SAW

OLEH:

MUHAMMAD ‘UTHMAN EL-MUHAMMADY

· Dalam hubungan dengan ayat:

كنتم خير امة اخرجت للناس _ال عمران 110

“Kamu umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk faedah umat manusia” dan seterusnya “kamu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan kamu beriman kepada Allah”

Maka dalam “Tafsir al-Qurtubi”

· dinyatakan bagaimana umat Islam terbaik di kalangan umat-umat manusia sebanyak tujuh puluh semuanya.

· Pada Ibn ‘Abbas rd: merujuk kepada mereka yang berhijrah dari Makkah ke Madinah dan menyaksikan perang Badar dan Hudaibiyah;

· Dilaporkan ‘Umar bin al-Khattab rd menyatakan bahawa sesiapa yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti mereka itu maka jadilah seperti mereka.

· Ada pendapat yang menyatakan mereka umat Nabi Muhammad saw, iaitu orang-orang yang soleh di kalangan mereka dan yang mempunyai kelebihan.Dan mereka yang menjadi saksi manusia di akhirat;

· Kata Mujahid rd : “Kamu umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia…” mengikut syarat-syarat yang tersebut dalam ayat itu;

· Ada pendapat yang menyatakan : maknanya kamu dealam Lauh al-Mahfuz

· Ada pendapat yang menyatakan: kamu bila kamu beriman menjadi umat yang terbaik…

· Antaranya bermakna kamu dengan terkedepannya kamu daripada ahlil-kitab adalah sebaik-baik umat

· dan al-Akhfash rh menyatakan: ahli bagi umat ini, sebaik-baik ahli agama.

· Dari Abu Hurairah rd terdapat riwayat “Kamu umat terbaik yang dikeluarkan bagi umat manusia” , katanya kamu menarik manusia dengan rantai kepada Islam.Kata al-Nahhas rh takdir mengikut huraian ini kamu bagi umat manusia semua sebaik-baik umat.

· Mengikut pendapat Mujahid rh kamu umat yang terbaik bila kamu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran .

· Ada pendapat yang menyatakan : umat Muhammad saw menjadi umat yang terbaik kerana Muslimin di kalangan mereka paling ramai, dan amar ma’ruf dan nahi munkar di kalangan mereka tersebar dengan meluas.

· Ada pendapat yang menyatakan: mereka sahabat rasulullah saw sebagaimana yang terkandung dalam maksud hadith “generasi yang terbaik generasiku” (qarni), iaitu yang aku dibangkitkan di kalangan mereka.

· Demikian seterusnya kelebihan mereka yang ada dalam dua atau tiga generasi selepas nabi saw.

· Diriwayatkan pula oleh Abu Umamah rd bahawa Nabi saw bersabda :

طوبى لمن رءانى و ءامن بى وطوبى سبع مرات لمن لم يرنى وءامن بى

Berbahagialah orang yang melihatku dan beriman kepadaku, dan berbahagialah tujuh kali bahagia orang yang tidak melihatkyu walhal ia beriman kepadaku.

· Dan dalam “Musnad Abi Daud at-Tayalisi” terdapat riwayat dari ‘Umar rd katanya bahawa beliau duduk di sisi Rasulullah saw kemudian Rasulullah saw bertanya maksudnya :Siapakah yang paling afdhal sekali dari segi keimanan? Selepas para Sahabat menyebut para malaikat dan nabi, baginda bersabda:

افضل الخلق ايمانا قوم فى اصلاب الرجال يؤمنون بى ولم يرونى يجدون ورقا فيعملون بما فيه ويؤمنون بى ولم يرونى

“Makhluk yang paling utama sekali dari segi keimanan ialah kaum yang ada dalam sulbi para lelaki yang beriman denganku walhal mereka tidak melihatku, mereka mendapati helai-helai kitab kemudian mereka beramal dengan apa yang ada di dalamnya, mereka itulah makhluk yang paling utama dari segi keimanannya”

· Ringkasnya dalam “:Tafsir al-Qurtubi” dinyatakan bahawa dalam membuat kesimpulan tentang hadith-hadith berkenaan dengan bab ini ialah: generasi zaman nabi saw ada mempunyai keutamaan kerana mereka asing -ghuraba’- dalam keimanan mereka dengan ramainya para kuffar dan kesabaran mereka dalam menghadapi kesakitan, dan mereka terus menerus berpegang kepada agama mereka; dan mereka yang akhir dalam umat ini pula bila mereka itu mendirikan agama mereka dan berpegang kepadanya serta bersabar dalam mentaati Tuhan mereka dalam masa banyaknya kejahatan, kefasikan, dan pembunuhan yang tidak menentu (al-harj), serta kemaksiatan dan dosa-dosa besar, mereka juga menjadi orang-orang asing (ghuraba’) dan amalan-amalan mereka menjadi murni dan bertambah-tambah sebagaimana murni dan bertambah-tambahnya amalan mereka yang awal itu.Ini dibuktikan oleh hadith yang bermaksud “Islam bermula asing, dan ia akan kembali asing, maka berbahagialah orang-orang asing (ghuraba’)…”

Dalam “Tafsir Ibn Kathir” dalam hubungan dengan ayat ini terdapat kenyataan-kenyataan yang berguna seperti berikut, antaranya:

· Selepas menukil ayat yang bermaksud”kamu umat yang terbaik yang dilahirkan untuk faedah umat manusia, kamu menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah; kalaulah Ahlil-Kitab itu beriman maka itu lebih baik bagi mereka; di kalangan mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik derhaka”, beliau menyatakan bahawa dengan ayat ini Allah memberitahu bahawa umat ini- umat Islam- adalah umat yang paling baik.

· dalam al-Bukhari ada riwayat dari Abu Hurairah rd “umat yang paling baik untuk umat manusia” iaitu kerana kamu menyeret umat manusia sehingga mereka masuk ke dalam Islam.

· Maknanya umat yang paling baik itu ialah umat yang paling bermenafaat bagi manusia.

· Ini pula diperkuatkan dengan hadith riwayat Durrah binti Abi Lahab yang menyatakan bila ditanya tentang manusia yang paling baik, Rasulullah saw menjawab di atas minbar”Manusia yang paling baik ialah yang paling tahu membaca Quran, yang paling bertaqwa kepada Allah, yang paling menyuruh kepada yang ma’ruf, yangt paling mencegah kemungkaran dan yang paling menghubungkan silatur-rahim”.

· Dalam hubungan dengan ini semua Ibn Kathir rh menyatakan bahawa yang sahihnya ialah maksud ayat ini ialah umum untuk semua umat Islam ini, tiap-tiap generasinya, dan generasi yang terbaik ialah generasi yang Rasulullah saw dibangkitkan di kalangan mereka kemudian mereka yang berikutnya kemudian mereka yang berikutnya.

Ciri-Ciri Umat Yang Terbaik

· Antaranya ialah menyuruh kepada kebaikan

· mencegah kemungkaran

· Beriman kepada Allah.

Yang menentukan kebaikan dan keburukan ialah kehendak Allah sebagaimana yang ada dalam Quran dan Sunnah dan perkara-perkara lain didasarkan kepada kias mengikut apa yang ada dalam keduanya sebagaimana yang terkenal dalam usul al-Fiqh dalam Ahlis-Sunnah wal-jamaah.

· Sebutan tentang keimanan terakhir itu bukan bermakna ianya terakhir dari segi kepentingannya; ianya disebut terakhir kerana yang kelihatan pada mata manusia ialah amalan-amalan lahiriah seperti amar ma’ruf dan nahi munkar;keimanan yang menjadi dasar kepada kedua-duanya.

· Dalam segi yang berbeza umat yang terbaik itu boleh dilihat dari segi keimanannya kepada Allah yang benar dan betul tanpa kesesatan, kesyirikan, dan kekufuran.Aqidahnya yang disepakati ulama umat ini ialah aqidah Ahlis-Sunnah wal-jamaah sebagaimana yang awalnya diajarkan oleh nabi saw dan para Sahabatnya, Aqllah meredhai mereka.Kemudian dihuraikan akidah ini oleh para ulama Ahlis-Sunnah yang datang kemudiannya.

· Umat terbaik ini juga boleh dilihat dari segi mereka melaksanakan tugas-tugas kerohanian dalam hubungan degan Tuhannya dan para makhlukNya.Ini antaranya jelas dari maksud ayat: “(Iaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang , menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma’ruf, dan mencegah dari perbuatan yang munkar, dan kepada Allahlah kembali segala urusan”.(al-hajj.41).

· Ini boleh dilihat dari segi orang perseorangannya dalam penghayatan hidup pengabdian kepada Tuhan dalam semua perkara sebagaimana yang ada dalam maksud doa iftitah orang yang melakukan sembahyang.dan memang ini bersesuaian denga matlamat kejadian manusia ialah untuk pengabdian kepada Tuhan (al-Dhariat.56).

· Umat terbaik ini juga boleh dilihat dalam akhlaknya yang mulia dan tinggi sebagaimana yang terkandung dalam maksud ayat :”:Demikianlah kami jadikan kamu umat menengah” (ummatan wasata) (al-Baqarah.143) yang memaksudkan umat yang adil dan pilihan.Dan nabi saw sendiri dipujikan oleh Allah berdasarkan akhlaknya sebagaimana yang terkandung dalam maksud ayat “Sesungguhnya akhlak tuan hamba adalah agung” (Nun.4).dan terkenal dalam hadith Abu Daud bahawa baginda diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia (makarim al-akhlak).

· Umat terbaik ini juga boleh dilihat dalam ketaatannya kepada Hukum Ilahi yang datang dalam bentuk Syariat yang sempurna yang menyeluruh sifatnya.Ciri-cirinya ialah kesyumulan, keadilan, keseimbangan, perlaksanaan hak-hak pada tempatnya, kesediaan memberi tempat bagi perubahan-perubahan yang diperlukan oleh perubahan tamadun manusia, meletakkan sesuatu mengikut kedudukannya, kesesuaian dengan fitrah manusia dan hukum alam.Tidak ada sistem hukum yang boleh dibandingkan dengannya.

· Ketundukan umat terbaik ini kepada Hukum Islam tergambar dalam Quran dalam ayat yang bermaksud :”Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman sehingga mereka menjadikan tuan hamba sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang tuan hamba berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”(an-Nisa’.65).

· Umat terbaik ini juga kelihatan ciri-cirinya dalam persaudaraan yang dijayakan dalam zaman awal Islam sehingga melalui hubungan persaudaraan dalam keimanan yang kuat itu timbul kegigihan dalam menjayakan Islam dan mengembangkannya sampai ianya tersebar di dunia.

· Selain daripada perpaduan, persaudaraan dan kerjasama yang timbul hasil daripada semangat keagamaanyang murni, Ibn Khaldun rh dalam ‘al-Muqaddimah”nya memberi huraian pada beberapa tempat dalam teksnya itu kepentingan “al-‘asabiyah” atau kesetiakawanan yang positif yang menjadi syarat bagi menjayakan agama dan tamaddun dalam sejarah manusia.

Dunia Melayu-Nusantara

· Secara ringkasnya elok rasanya disebutkan bahawa dalam hubungan dengan kewujudan Dunia Melayu sebagai sebahagian Alam Islam ianya ditentukan oleh tiga wacana agung Sunni seperti berikut(selain daripada Quran dan Sunnah yang mendasari segalanya):

· Pertamanya dari segi akidahnya ianya Ahlis-Sunnah wal-jamaah berdasarkan kepada huraian-huraian Rukun Iman dan cawangan-cawangannya mengikut Imam Abul-hasan al-Asy’ari rd dengan tambahan-tambahan bila diperlukan samaada dalam hubungan dengan aspek-aspek klasik atau moden yang berkaitan.Pada penulis ini mesti dikekalkan, dengan tambahan-tambahan seperlunya serta dengan penyesuaian-penyesuaiannya.

· Keduanya dari segi Syariat, rantau ini mendapat panduan daripada Imam Mujtahid Sunni, iaitu Imam Syafi’I rd, dengan tambahan-tambahan seperlunya.

· Ketiganya dalam bidang kerohanian dan akhlak rantau ini mendapat bimbingan yang banyak daripada Imam Hujjatul-Islam Muhammad al-Ghazali rd terutama dengan”Ihya’”nya dengan tambahan-tambahan seperlunya.Pada penulis ketiga-tiga wacana agung Sunni perlu diteruskan dengan tambahan-tambahan dan penyesyuaian-penyesuaian yang seperlunya.Ini demi untuk menjaga kesahihan pegangan dan amalan serta untuk menjamin sifat keseragaman acana intelektuil Islam untuk menjadi asas perkembangan budaya dan tamadun Islam rantau ini seterusnya dengan izin Ilahi.

· Keempatnya penulis mahu membuat cadangan- sebagai wacana agung keempat untuk rantau Dunni ini - iaitu eloklah dijadikan “al-Muqaddimah” oleh Ibn Khaldun rh sebagai panduan dalam hubungan dengen pemerkasaan budaya dan tanmadun rantau ini dan juga hubungannya dengan Alami Islam yang lebih besar.

· Empat wacana agung ini seharusnya diperkasa dan dihayati dirantau ini dengan tambahan-tambahan seperlunya.

Pengajaran Dari Sirah Nabawiyah

Dalam hubungan dengan pengajaran dari Sirah Nabawiyah menyentuh usaha pembinaan umat ini ada beberapa perkara ringkas yang boleh disebutkan:

· Sudah tentu pertama-tamanya perkara akidah perlu diutamakan, iatu akidah Ahlis-Sunnah wal-Jamaah yang perlu disampaikan kepada umat dalam bentuk yang senang difahami dan diterima oleh mereka, dengan mengambil kira cabaan-cabaran semasa yang dihadapi, supaya dengan itu penerimaan akidah berjalan dengan kefahaman yang baik dan jelas.

· kalau kanak-kanak maka hendaklah ianya disesuaikan dengan mereka dengan diberikan alasan-alasan yang senang diterima oleh mereka.Pendeknya tiap-tiap golongan mendapat pendedahan yang sewajarnya.

· cabaran-cabaran akidah dalam bentuk lama atayu baharu- termasuk pascamodenisme- perlu didedahkan kepada golongan sasaran bila ianya relevan.Kalau tidak relevan, tidak perlu diberikan.

· Keduanya kefahaman tentang tugas-tugas rohaniah yang dimestikan bermula dengan tugas-tgas seperti sembahyang, dimulakan dengan apa-apa yang wajib, kemudian ditambah dengan yang sunat-sunat dan adab-adabnya.Pendedahan hendaklah menarik dan sesuai dengan keadaan golongan sasaran.

· Ketiganya kefahaman tentang nilai-nilai baik buruk yang sewajarnya diberikan dengan cara yang meyakinkan golongan sasaran, dengan berdasarkan dalil nakli dan akli, dengan mengambil kira apa-apa perkembangan semasa yang ada.hendaklah ditunjukkan bagaiman unggulnya ajaran tentang nilai yang adapada Islam dan bagaimana melesetnya ajaran yang bercangfgah dengannya samaada dari segi intelektuil atau segi sejarah dan kesan dalam masyarakatnya.

· Keempatnya hendaklah didedahkan dengan sewajarnya kefahaman tentang sistem Syariat Islam yang unggul dan meliputi yang semestinya dijunjung dan diamalkan oleh semua orang secara perseorangan dan kolektif sehabis daya upayanya.Halangan-halangan hendak;lah diselesaikan dengan cara yang baik dan bijaksana dan berterusan tahap demi tahap.

· Kelimanya seruan kepada kebenaran agama ini hendaklah dilakukan mengikut apa yang diajarkan oleh al-Quran iaitu dengan hikmah kebijaksanaan bila sesuai dengan sasarannya, kemudian kalau tidak sesuai dengan nasihat yang baik, kemudian kalau tidak sesuai dengan bahasan yang lebih baik (an-nahl.125).Bil-hikmah adalah untuk mereka yang hatinya enang menerima hikmah kebijaksanaan terdiri daripada ilmu yang betul dan bermenafaat sampai bila-bila seperti yang ada dalam Qran dan Sunnah; dengan nasihat yang baik itu adalah kaedah dalam menghadapi mereka yang tidak degil tetapi senang menerima nasihat yang baik terdiri darpada unsur menggemerkan kebaikan dan meliarkan daripada kejahatan; kaedah berbahas dengan apa yang paling baik itu dalam menghadapi mereka yang degil.Semuanya memerlukan persiapan.

· Keenamnya da’wah itu boleh dilakukan secara individu dan juga secara kelompok; secara lisan dan juga amal perbuatan dan contoh tauladan;

· Sudah tentu para da’I hendaklah terdiri daripada mereka yang mempunyai persiapan ilmu yang memadai bagi menghadapi sasarannya termasuklah ke dalamnya kefahaman bahasa golongan sasaran yang dihadapi berdasarkan kepada nabi saw menghantar para sahabatnya kepada kaum yang mereka mempunyai kebolehan dalam bahasa mereka itu.

· Ketujuhnya para da’I hendakleh terdiri daripada mereka yang mengatasi polarisasi umat dengan semangat kepuakan masingp-masing; mereka adalah seolah-olah “wakil Rasulullah saw” dalam menjayakan “tabligh”nya.

· Usaha-usaha mempengaruhi mereka dalam kalangan pimpinan hendaklah dilakukan dengan bijaksana, berkesan serta siasah yang halus dan penuh keberkatan.Hanya Allah sahaja yang memberi pertolongan sebenarnya .

Kesimpulan

· Inilah antaranya beberapa renungan sekitar “khaira ummatin”, ciri-cirinya, dan contoh tauladan dalam menuju ke arah pembentukannya - dengfan izin Ilahi - sebagaimana yang terdapat contohnya dari Sirah Nabawiyah.Wallahu a’lam.


RAHSIA-RAHSIA PEMBINAAN PERIBADI DALAM SASTERA IQBAL

OLEH

MUHAMMAD ‘UTHMAN EL-MUHAMMADY

Almarhum Muhammad Iqbal rh sebagai penyaer Muslim terunggul di abad ke 20 ini (kita belum tahu tentang perkembangan yang akan berlaku dalam alaf ini) merupakan pemikir dan pemberi amanat tentang kehidupan dan dasar-dasarnya yang perlu diingati kembali relevannya dalam menghadapi alaf ini. Apa lagi dalam menghadapi cabaran globalisasi dan aliran pasca-modenisme yang menafikan kisah-kisah agung dan nilai-nilai universal yang unggul. Persajakan beliau tentang pembentukan peribadi berupa mesej yang trerlalu amat relevan bahkan diperlukan secara darurat dari segi intellektuil dan keseniannya.

Nota ringkas ini akan berbicara berkenaan dengan rahsia-rahsia pembinaan peribadi yang dituangkan dengan indahnya dalam persajakannya. Ianya menjadi tajuk utama sajaknya yang terkenal “Asrar-I-Khudi” atau “Rahsia-rahsia Peribadi” yang diterjemahkan dan dihuraikan oleh Bahrum Rangkuti dengan baiknya dalam tahun 50an lalu. Dalam Bahasa Inggeris ianya diusahakan terjemahannya oleh R. A. Nicholson, bertajuk “The Secrets of the Self”. (edisi 1955, Lahore).

Sewaktu beliau berada di Barat Iqbal mempelajari falsafah moden yang hasilnya ialah beliau memegang ijazah dari Universiti Cambridge and Munich. Disertasinya berjudul “The Development of Metaphysics of Persia” diterbitkan tahun 1908. Semenjak itu ia mempunyai falsafah hidupnya sendiri.

Huraian sastera dan pemikiran Iqbal mengambil ruang lingkup yang sangat luas dengan huraian metafisika dan falsafah dalam The Reconstruction of Religious Thought in Islam” nya, “The Development of Metaphysics in Persia”, dengan masalah seni sastera danb rahasia kehidupan dan masyarakat serta dan budaya dalam “Asrar-I-Khudi”, “Rumuz-I-Bekhudi”, “Javid Namah”, “Nala-I-Yatim”, “Syikwa wa Jawabi-Syikwa”, “Zabur-I-Ajam”, dan banyak lagi dengan sajak-sajaknya dalam bahasa Urdu kemudian dalam bahasa Parsi dan karya prosanya dalam Bahasa Inggeris.

Mesej Iqbal dalam “Asrar-I-Khudi” yang akan dibicarakan ini bukannya untuk Muslimin dibenua kecil Indo-Pakistan sahaja, - Pakistan bermula sebagai ide untuk negara Muslimin dari pemikirannya - bahkan ianya untuk Muslim di mana mereka berada. Ianya mesej universal untuk mereka, termasuk untuk kita di Dunia Melayu abad ini.

Iqbal muncul bukannya untuk zamannya sahaja, tetapi katanya “Aku tidak memerlukan telinga Hari ini; Aku adalah suara penyaer Hari Esok” dan ia meminta Saqi atau penuang anggur memenuhkan pialanya - bahasa tamsil yang terkenal dari sastera sufi—dan memenuhkan sinaran bulan ke dalam kegelapan permikirannya;

Supaya aku boleh memandu pulang pengembara itu

Dan memberansangkan para penyaksi nan malas itu dengan keghairahan yang menggelisahkan

Dan mara dengan kerasnya untuk mendapat penemuan baru

Dan menjadi terkenal sebagai johan satu semangat baru

(Dari Nicholson, “The Secrets of the Self”).

Sebagaimana yang disarankan oleh penterjemahnya yang terkenal itu iaitu Nicholson, kita boleh bermula dengan matlamatnya yang menjadi arah tujuan pemikirannya.

Selepas daripada memahami Quran, Sunnah, dan punca-punca ilmu-ilmu Islam dan sejarah serta budayanya, beliau mendalami falsafah Barat dan sasteranya; nampaknya dari tulisan-tulisannya beliau terpengaruh dengan Nietzsche, Bergson, dan dari segi persajakannya beliau nampaknya mengingatkan kita kepada penyaer-penyaer Romantik seperti Shelley.walau apa pun yang boleh dikatakan tentang unsur-unsur pengaruh yang ada padanya beliau berfikir dan berperasaan seperti Muslim tulin. Inilah kehebatan peribadi insan yang berakal dan berjiwa tinggi tidak larut keperibadiannya dalam ia mendalami alam intellektuil dan budaya lain.

Beliau menggarap falsafahnya tentang pembentukan diri dalam “Asrar-I-Khudi” dan falsafahnya tentang pembinaan masyarakat pula dalam “Rumuz-e-Bekhudi” iaitu “Rahsia-rahsia Sikap Tidak mementingkan Diri” dalam Bahasa Inggerisnya “The Mysteries of Selflessness”.

“Asrar-I-Khudi” digubahkan mengikut bait yang digunakan dalam Kitab “Masnawi Ma’nawi” karangan Jalaluddin Rumi yang terkenal itu. Dalam bahagian awalnya beliau menyatakan bagaimana Jalaluddin Rumi, yang kepada beliau adalah seperti hubungan Virgil dengan Dante penyaer Itali terkenal itu, muncul dalam pemandangan rohaniah, dan memintanya supaya bangun dan berlagu.

Falsafahnya

Iqbal menyatakan dalam notanya kepada Nicholson asas falsafah “Asrar-I-Khudi” itu ialah seperti berikut. Pengelaman berlaku pada pusat-pusatnya yang terhad dan tertentu dan ianya bersifat “ini”, “begini”. Ini datang dari Prof. Bradley. Bermula dengan pusat-pusat pengelaman yang tidak boleh dihuraikan lagi permasalahannya, ia berakhir dengan Zat Yang Mutlak, yang di dalam yang mutlak itu pusat yang tertentu dan terhad itu hilang keadaan terhad dan terbatasnya. Maka pada beloiau pusat yang terhad dan tertentu itu hanya rupa lahir. Ujian tentang realiti itu ialah sifat merangkumi segala. Dari sini Iqbal mara lagi dan menyatakan bahawa seluruh kehidupan adalah individu; Tuhan Sendiri adalah sebagai Individu (tapi bukan seperti makhluk-penulis) Ia Individu Yang Paling Unik, tanpa tara. Secara ringkasnya, dari situ Iqbal mara lagi dalam huraiannya dan menyatakan bahawa ideal insan dari segi moral dan keagamaannya ialah bukan penafian diri (self-negation) tetapi penegasan diri (self-affirmation).

Seseorang individu itu menjadi lebih sempurna dirinya dengan menjadikan dirinya semakin unik, dengan menrealisasikan dalam dirinya sifat-sifat yang diambil pengajarannya daripada sifat-sifat Tuhan. Dalam hubungan dengan ini Iqbal menukil hadith nabi saw yang bermaksud “Celupilah dirimu dengan sifat-sifat (yang diambil pengajarannya daripada Sifat-Sifat) Tuhan”. Maka semakin hampir manusia kepada sifat-sifat yang sempurna yanmg diambil pengajarannya daripada sifat-sifat Tuhan semakin hampirlah ia kepada Tuhan. Semakin jauh ianya daripada sifat-sifat yang semprrna demikian semakin jauh ianya daripada Tuhan. Orang yang paling hampir kepada Tuhan itulah orang yang paling sempurna.

Beliau bersinandung tentang diri ini,

“Titik berpancar kemilau yang namanya peribadi ialah nyala hidup di bawah debu kita oleh ‘isyq peribadi kian abadi lebih hidup, lebih menyala dan lebih kemilau Dari ‘isyq menjelmalah pancaran wujudnya dan perkembangan kemungkinan tak diketahui semula Fitrahnya mengumpul api dari cinta ‘isyq mengajarnya menerangi dunia semesta ‘isyq tak takut kepada pedang dan pisau ‘isyq tidak berasal dari air dan bumi ‘isyq menjadikan perang dan damai di dunia Sumber hidup ialah kilau pedang cinta Tebing batu yang paling keras gementar oleh tinjauan cinta Cinta Ilahi akhirnya mewujudkan Tuhan (dalam kesedaran si mu’min) Belajarlah bercinta dan berusaha supaya kau dicintai”

Yang dimaksudkan cinta di sini ialah - ‘isyq-o-mahabbat’ - bukanlah ianya yang ada dalam pengertian biasa tetapi ketaatan yang sehabis mesra kepada Tuhan sehingga sifat-sifat sempurna wujud dalam diri dan masyarakat.

Dalam syairnya yang sangat terkenal, “Masjid Qurtubah” ia berlagu tentang cinta dalam pengertian yang luas, selain daripada rujukannya kepada faktor pembinaan peribadi:

“Namun dalam alamat ini ada) se(suatu yang kekal, hidup abadi Diukir oleh insan penaka Tuhan menjadi juita sempurna Seorang peribadi ulung memancarkan ciptaannya dengan sinar cinta Cinta asal kehidupan dan haram baginya kematian Cinta menyingkirkan banjir datang melandai Sebab cinta ialah air pasang mengalun tundukkan topan dan badai Dilembaran penanggalan cinta jauh dari jam mengalir kini Berdirilah abad yang lain, abad belum bernama Cinta nafas Jibril, Cinta hati al-Mustafa Cinta utusan Ilahi, cinta kalam Tuhan Oleh kemilau cinta marak menyala tanah lempung ini Cinta anggur hampir matang, cinta piala bagi sang budiman Cinta hamba beribadat, cinta panglima pasukan Cinta ibnu sabil tiada terkira tempatnya singgah Cinta jari pemetik lagu kehidupan kau Masjid Qurtubah menjelma oleh sinar cinta Berpantang mati dalam seluruh wujudmu, ajaib bagi dulu dan kini … ”

Muslim yang beroleh cinta sejati digambarkan oleh beliau dalam syair yang sama; beliau bersenandung:

Di sini dalam batumu kemilau terpendam rahsia orang mumin

Nyala api hari gemilangf, pesona malam berpendar

Di sini menjelma martabat Muslim tinggi, di sini nyata citanya luhur

Asyik, giat dan ghairah menyala, tunduk tadharru bagi Ilahi Rabbi

Namun megah selalu

Penaka tangan Tuhan, tangan orang yang beriman

Sakti dituntun seni, kuat mencipta dan menata negara

Dibentuk dari debu dan cahaya, khadim bagi roh Tuhan

Tak peduli kepada kedua dunia, mendenyut hatinya penuh urfan

Hemat ugahari dalam benda duniawi, tinggi tujuannya, Muslim bergerak maju

Hormat adab dalam sikapnya, menundukkan hati sekejap mata

Kasih sayang pengfampun bagi yang bersalah, dahsyat dalam memburu

Baik dalam perang dan pesta raya, murni fikiran dan perbuatan

Dalam iman hambaNya rahman dan rahim Tuhan

Cinta dalam pengertian yang luas dan mendalam itu menimbulkan kesan yang sedemikian agung dan hebatnya.

Beliau berlagu tentangnya:

Dasarmu kuat menyendi, tiada terkira tiangmu agung juita

Tinggi menjulang bagai pohon palma di luasan pasir Syria

Cahaya bagai dilihat Nabi Musa, bersinar di dinding dan atapmu

Atas menaramu tinggi berdiri Jibril syahdu -menggaya

Tak kunjung padam dan kalah roh Muslim

Selama azan menggema rahasia Ibrahim dan Musa

Tak berbatas dunia, tak bertepi ufuknya panjangf

Tigris dan Danube dan an-Nil sedenyut gelombang dalam lautnya

‘Lah dilihatnya hari demi hari gemilang

Ajaib kisah diketahuinya

Muslim sampai abad usang berdebu mengendalikan komando “Maqju”!

Dia pemancar cinta, berkuda diarena cita

Murni dan tak bercampur pialanya, bernilai tinggi

Perajurit berjubah besi: la ilaha illaLlah

Di bawah bayangan: Tiada Tuhan melainkan Allah!

Peribadi yang paling berjaya mengrealisasikan isyq (cinta) dan faqr (kefakiran dalam erti luas) ialah rasulullah saw. Beliau bersenandung:

Dalam hati Muslim bermukimlah al-Mustafa

Dan seluruh kurnia kita berasal dari nama al-Mustafa

Gunung Sinai hanyalah sejemput titik debu dari rumahnya

Kabah rabiyatul-harm tempatnya berkediaman

Keabadian kian meluas oleh wujudnya,

Dia tidur di atas tikar lalang

Tetapi di bawah tapak kaki umatnya terhampar mahkota Kisra

Dan tempatnya berkhalwat ialah gua Hira

Diwujudkannya negara hukum dan pemerintahan

banyak dialaminya malam tidak tidur lena

Supaya umatnya dapat bermukim di singgahsana Persia

Dalam detik perjuangan besi hancur oleh pedangnya

Dalam saat sembahyang waspa jatuh bagaikan hujan dari matanya.

Jelas Iqbal memnyatakan bahawa sifat isyq dan faqr silih berganti menguatkan peribadi insan menjadi mulia dan sempurna.

Dalam pengertian biasa orang yang faqir ialah orang yang meminta dan yang dimaksudkan di sini ialah sikap tidak mempedulikan harta dan nilai duniawi dan tidak terikat hati dan jiwanya kepada harta benda oleh kerana cita-citanya mengatasi alam benda dan harta benda. Sikapnya suka menolong yang baik dan yang jahat mengikut perspektifnya, juga berbuat baik kepada yang tinggi dan yang rendah, manusia dan haiwan. Inilah sikap faqir yang berupa pakaian bagi semua makhluk yang disebutkan dalam Quran dalam ayat yang bermaksud Allah Maha kaya dan kamu “sekelian makhluk adalah faqir (Surah Muhammad: Ayat 38).

Dengan itu maka para sufiah menganjurkan sifat faqr dalam diri manusia; selain daripada pertimbangan tentang benda ianya merujuk kepada keseluruhan sikap manusia itu sendiri terhadap Tuhan dan para makhlukNya.

Dalam sebuah surat kepada anakandanya Javid beliau bersajak (terjemahan Bahrum Rangkuti):

Bina di kerajaan cinta tempatmu bersemayam

Ciptakan zaman baru, fajar nan malam kemilau

Tenunkanlah katamu, jika Tuhan melimpahi kau sahabat alam

Dari kesenyapan mawar dan teratai mengimbau

Janganlah pinta kurnia situkang gelas maghribi pintar

Bikin piala dan gendimu dari tanah lempungmu berpendar

Laguku penaka buah anggur ditangkai pohonnya

Buat minumanmu merah mengalir dari kumpulannya

jalan hidupku bagai fakir tiada syahdu menggaya

jangan jual peribadimu seraya berpakaian peminta-minta

Dengan itu maka si faqir maksudnya ialah peribadi yang berusaha bagi menjayakan cita-cita luhur bukan kerana berkehendakkan kebendaan atau kelebihan duniawi, tetapi kerana mencari keredhaan Tuhan dan kerana hendak melahirkan ciri-ciri mulia dan unggul dalam masyarakat berdasarkan kepada maksud dan pengajaran nama-nama dan sifat-sifat Tuhan.

Selain itu sifat-sifat lain yang menguatkan peribadi pada mesej Iqbal ialah sifat berani, berlapang dada, berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal (kasb-o-halal), dan mengerjakan ussaha yang asli dan kreatif.

Berani yang dipuji itu ialah berani dari segi fisikal dan moral yang ada pada seseorang yang menyebabkan ianya boleh melakukan sesuatu yang baik dan penting dalam hidup ini. Orang yang berani dalam memperjuangkan kebaikan dan kebenaran memandang aral melintang dalam perjalanan hidupnya sebagai peluang untuk memperkembangkan watak dan tabiat dirinya supaya timbullah dalam dirinya sifat-sifat yang mulia dan utama supaya ia menjadi peribadi yang hampir kepada tuhan melalui sfat-sifat-nya.

Beliau melagukan:

Biarlah cinta membakar semua keraguan dan syak wa sangka

Hanyalah kepada Yang Esa kau tunduk, agar kau menjadi singa.

(Bahrum Rangkuti).

Sifat berlapang dada atau toleransi yang mulia dalam peribadi yang kuat itu ialah sifat berlapang dada terhadap perbuatan atau pendapat orang lain walaupun ianya berlainan daripada perbuatan atau pendapat yang kita harap-harapkan; dan ini datang daripada kebesaran jiwa dan sifat pemurah dalam kalbu orang yang utama. Dalam suasana demikian maka perkembangan peribadi manusia berlaku dengan baiknya dalam masyarakat yang mengamalkan nilai utama ini.

Iqbal menyatakan dalam “The Reconstruction of Religious Thought in Islam”, asas memupuk dan memelihara keakuan (ego) itu ialah menghormati keakuan (ego) dalam diri sendiri dan keakuan dalam diri orang lain. (Ego di sini dimaksudkan ego dalam pengertian yang positif). Beliau melagukan hakikat ini (terjemahan Bahrum Rangkuti dengan sedikit penyesuaian):

Amatlah salah menyatakan kata yang buruk

Kafir dan Mumin sama-sama ciptaan Tuhan

Kemanusiaan bereerti menghormati manusia

Maka tumbuhkanlah dalam dirimu kejayaan insan

hamba yang mempunyai cinta mencari taufiuk dari Tuhan

Dia ramah kepada orang kafir dan yang beriman

Yang dimaksudkan Iqbal ialah sikap toleransi yang datang dari keyakinan teguh tentang kebenaran Islam dan sikap taat kepada Quran yang menyatakan ayat yang bermaksud “Tidak ada paksaan dalam agama” (Surah Al-Baqarah: Ayat 256).

Berusaha mencari rezeki yang halal merupakan satu ciri yang menguatkan peribadi. Dari segi fiqh maksudnya ialah mencari rezeki dengan cara yang sah tanpa melibatkan penipuan, pengkhianagtan, rasuah dan seterusnya. Iqbal memperluaskan maksudnya selain daripada yang tersebut itu ialah memperoleh cita dan fikiran denga nusaha dan tenaga sendiri; atau memahami masalah-masalah mengikut suluhan cahaya kitab Ilahi dan dengan pemerasan pemikiran yang sematang-matangnya. Dengan konsep yang sedemikian seseorang itu akan menjadi matang dalam mencari ilmu dan kefahaman mengikut ajaran Ilahi dan dengan itu peribadinya menjadi semakin sempurna dan hampir kepada Tuhan; pada pendiriannya apa-apa yang didapati bukan dengan usaha sendiri melemahkan peribadi. Beliau bersenandung (Dari Bahrum Rangkuti dengan sedikit penyesuaian):

Haruslah kau malu mewarisi intan berlian dari leluhurmu

Bagaimana mungkin ini memberi nimat kepadamu dalam usaha memburunya.

Katanya lagi:

Nyalakanlah dari dalam debumu sendiri kilauan api tak kentara selama ini. Apakah gunanya beroleh sinar cemerlang orang lain?

Berusaha secara kreatif dan asli merupakan satu daripada sifat-sifat yang menguatkan peribadi. Perbuatan meniru-niru orang lain dan menyatakan itu usaha sendiri melemahkan peribadi.Seorang mumin hendaklah mempunyai kuasa cipta pada paras manusiawinya sendiri.Dengan itu ia hampir kepada Tuhan Maha Pencipta.

Dalam perjalanan menyempurnakan diri manusia mesti melalui tiga peringkat; peringkat taat kepada Tuhan; menguasai diri sendiri yang berupa kesedaran tertinggi dari segi keakuannya; dan akhirnya niayabat Ilahiah.

Taat kepada Tuhan berlaku dengan jalan manusia mengenal Tuhan dan KehendakNya dan Syariatnya dan ia taat kepada KehendakNya. Kemudian bila ianya matang dengan demikian ia menguasai dirinya dengan sebaik-baiknya. Kemudian ia bertindak sebagai khalifah Tuhan di bumi.

Insan sempurna demikian dilukiskan oleh beliau dengan indahnya:

Menjelmalah kau, wahai pengendali takdir

Menjelmalah kau, wahai sinar cerah gelita perkisaran

Diamkanlah bising dan gelisah negara demi negara

Nimati telinga kami dengan lagumu

Bangkitlah kau dan canangkan gema persaudaraan

Berilah kepada kami piala kecintaan

Kesankan kepada kami sekali lagi perdamaian di dunia ini

Berilah pesan perdamaian kepada mereka yang suka berjuang

Umat manusia ialah padang gandum dan kau panennya

Kaulah tujuan kafilah kehidupan.

Sudah tentunya ini adalah bersemaan dengan ciri-ciri yang ada pada Nabi Muhammad saw dan mereka yang terpilih sebagai manusia yang sempurna dalam kehidupannya.

Jalan kehidupan yang sedemikian adalah jalan kehidupan yang unggul yang sepatutnya dijalani oleh semua orang-orang yang bercita-cita tinggi lagi mulia. Satu idealisme hakiki yang menjadi aspirasi manusia yang jernih pemikiran dan jiwanya.

Beberapa pengajaran boleh diambil daripada perbincangan di atas. Antaranya:

bullet

bagaimana perlunya difahami oleh Muslim semasa - apa lagi golongan penulis - warisan sastera Islam yang kaya itu dengan kepelbagaian aspekjnya

bullet

bagaimana perlu pula difahami fenomena pemikiran dan budaya semasa dengan mendalam sampai kepada tahap memiliki kemampuan memberi kritikan mendalam tentangnya

bullet

bagaimana perlu dikuasai bahasa sendiri dan bahasa Barat serta bahasa warisan Islam - Arab dan lainnya - demi untuk menyelami perbendahraan warisan Islam dan budaya serta sasteranya

bullet

bagaimana perlunya dibentuk peribadi sendiri supaya terbentuk keunggulan yang dicita-citakan setakat termampu

bullet

dan bagaimana perlu diadakan persiapan intelektuil, moral dan spiritual demi menghadapi pemikiran semasa termasuk bahaya globalisasi dan pascamodenisme yang menafikan semua sistem yang bersifat menyeluruh seperti metafisika, ontologi, aksiologi dan ajaran rohaniah yang menjadi paksi segalanya.

Sebagai kesimpulannya, persajakan Iqbal berupa persajakan yang menggabungkan antara kebenaran, keindahan, serta kemuliaan yang mengangkat martabat manusia kepada martabat yang sewajarnya sebagai khalifah Tuhan dan hambaNya serta memberansangkannya untuk membina kehidupan, budaya dan peradaban di atas dasar-dasar kebenaran, keadilan, persaudaraan dan keindahan sejagat - dengan menyedari pula reality semasa - sebagaimana yang dimanifestasikan dalam ajaran Islam dan sejarahnya.